top of page

Herstory 2 展覽

奧克蘭市​  萊尼學院

Laney College, Oakland

May 1st - Sept. 5th, 2023

Opening: May 12, 2023

344289828_901691910930545_2727646193783453296_n.jpg
344052697_962431488265781_8222698123984789812_n.jpg
344560827_545974394403186_8807172770545146329_n.jpg
343993343_770725041130831_7263718493852278629_n.jpg

Herstory 2 展覽 開幕式

奧克蘭市​  萊尼學院

Laney College, Oakland

May 1 – September 5, 2023
Opening: May 12, 2023

345829511_888987248866423_50162497002077600_n.jpg
348358993_560326296236181_2933012627490317487_n.jpg
348379698_794321645248691_9099709922267309241_n.jpg

Evelyn Lord, Head Librarian

348356911_798992678084538_5137136566038316505_n.jpg

右上黑衣服女士 : 台北經文處教育組長  周慧宜

​左上紅衣服女士 : 前舊金山圖書總館國際中心主任 Doris Tseng

348356750_1411327773014669_1789965360033869553_n.jpg

​台北經文處副處長 : 朱永昌 John Chu

348376626_982733359836520_7699796429206081214_n.jpg
348355429_2542882295887126_2791792849416579226_n-1.jpg

Dr. Becky Opsata, Vice President of Instruction

348356971_243760948302693_6550226066459766357_n.jpg

PCTV攝像大師 : Angel Hunter and Peter Menchini 

bottom of page